TEIKIAMA PAGALBA

Šiaulių lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-164 (1.3.) patvirtinta Šiaulių lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ psichologinio smurto ir mobingo politika, kurios tikslas – numatyti ir įgyvendinti efektyvius ir veiksmingus veiksmus, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo psichologinio smurto (pasireiškiančio priekabiavimu ir smurtu) ir mobingo rizikos. Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu, atsakinga už priešsmurtinę veiklą Lopšelyje-darželyje ir nustatyta tvarka nagrinėjanti psichologinio smurto ir mobingo darbe atvejį, paskirta socialinė pedagogė Virginija Ankudinova. Darbuotojai, patyrę priekabiavimą, smurtą, mobingą ar kifus psichosocialinius veiksnius darbe, gali kreiptis į paskirtą atsakingą asmenį tiesiogiai arba elektroniniu paštu virginija.ankudinova@gmail. com.

Direktoriaus įsakymas Dėl asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą, paskyrimo

Įstaigoje dirba socialinės pedagogės:

 Rūdės g. 6 Rūta Bujienė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Darbas grupėse ir /ar individualus darbas

8.30 -12.06

8.30 -12.06

8.30 -12.06

8.30 -12.06

8.30 -12.06

Ežero g. 6 a Virginija Ankudinova

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbas grupėse ir /ar individualus darbas

9.00 -11.00

11.00-12.36

9.00 -11.00

11.00-12.36

9.00 -11.00

11.00-12.36

9.00 -11.00

11.00-12.36

9.00 -11.00

11.00-12.36

SOCIALINIO PEDAGOGO VEIKLA:

 • vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei gali ugdomojoje, neformaliojo ugdymo ir kitose veiklose;
 • konsultuoja vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus lopšelyje-darželyje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su auklėtojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su Vaiko gerovės komisija ir savivaldos grupėmis, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 • renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę – pedagoginę pagalbą;

Įstaigoje dirba logopedės:

Rūdės g. 6 Daiva Vertelienė

 

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Tiesioginio darbo laikas

———-

15.00-17.45

15.00-17.45

7.30 -10.30

7.30 -10.30

Konsultacijos tėvams

———-

———-

———

10.30-12.00

10.30-12.00
Netiesioginio darbo laikas

———–

14.00-15.00

14.00-17.45 

———- ———
Vaida Pleikienė 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Tiesioginio darbo laikas 8.00-12.00 8.00-11.30 8.00-11.30 ———- ————
Konsultacijos tėvams 12.00-13.30 ———– ———– ———— ———–
Netiesioginio darbo laikas 11.3013.30 11.30-13.00 ——– ———–

Ežero g. 6 a Violeta Jurgaitienė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Tiesioginio darbo laikas 8.00-12.00

15.00-16.00

8.00-12.00

15.0016.00

8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
Konsultacijos tėvams 15.00-17.00
Netiesioginio darbo laikas 12.00-15.00 15.00-17.00 12.00-15.00

LOGOPEDO VEIKLA:

 • Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, išsiaiškina kalbos ir kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Teikia pagalbą vaikams, turintiems įvairių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.
 • Padeda grupių pedagogams pritaikyti ugdymo(si) medžiagą ir priemones.
 • Veda pogrupinius, bei individualius užsiėmimus, atsižvelgiant į vaikų amžių, gebėjimus, sutrikimo pobūdį bei laipsnį.
 • Konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus) kalbos ir kt. komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
 • Dalyvauja vaiko gerovės komisijos darbe.

Informacija atnaujinta — 2021/11/22 | << ATGAL

2022 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“