PROJEKTAI

 

ERASMUS+ KA2 Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projektas

“Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten”) (TIK)

 Šiaulių L/D ,,Ąžuoliukas“ yra asocijuotas partneris Erasmus + KA2 projekte Inovacijų kūrimo Strateginių partnerysčių projekte “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” (angl. “Tradition and Innovation @Kindergarten ”) (TIK). Projektą koordinuoja Pixel Asociacija (Italija).

PROJEKTO TIKSLAS:
Projekto “Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose” tikslas suteikti pagerinti vaikų, kurie lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, ir auklėtojų pagrindines ir horizontaliąsias kompetencijas per tradicinių pasakų sekimą ir palyginimą bei stiprinti ikimokyklinio ugdymo ir vaikų šeimų bendradarbiavimą vaiko ugdymo procese.

Projekto laikotarpis: 2017 11 01 – 2019 10 31
Projektu siekiama:

 • Paveikti ikimokyklinio amžiaus vaikų pagrindinius ir universaliuosius gebėjimus lyginant tradicines pasakas tarptautiniu aspektu ir taikant inovatyvius audiovizualinius metodus ir įrankius.
 • Taikyti daugiadalykį ir holistinį požiūrį į priešmokyklinį ugdymą paremtą inovatyvia mokomąja medžiaga siekiant vystyti vaiko kognityvinius ir ikikognityvinius socialinius įgūdžius.
 • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų ir vaikų šeimų gebėjimus kurti bendradarbiavimo modelius.

Projekto planuojami rezultatai:

 • Mokomasis vadovas ikimokyklinio ugdymo pedagogams skirtas vystyti įgūdžius reikalingus mokinių kognityvinių ir ikikognityvinių įgūdžių plėtojimui ankstyvojo ugdymo etape sėkmingai bendradarbiaujant su mokinių šeimomis.
 • Mokomasis vadovas skirtas atkreipti ikimokyklinio amžiaus vaikų šeimų ir globėjų dėmesį į ikimokyklinio ugdymo svarbą vystant kognityvinius ir ikikognityvinius įgūdžius, būtinus pereinant į privalomojo ugdymo įstaigas.
 • Didaktikos priemonių rinkinys darželiams suteikiantis ikimokyklinio ugdymo pedagogams ir mokinių šeimoms inovatyvius, medijomis grįstus įrankius darbui su vaikais skatinančius juos savarankiškai mokytis, interpretuoti ir apibūdinti tradicines pasakas bei susipažinti su kultūrine įvairove.
 • Daugiau apie projektą ir prieiga prie projekto rezultatų: https://tik.pixel-online.org
 • Projekto lankstukas lietuvių kalba: https://tik.pixel-online.org/brochure.php

 

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

 • Auklėtoja Justia Jankauskienė
 • auklėtoja metodininkė Reda Papreckienė;

 

zaidimai_moko_logo155px                RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS ,,ŽAIDIMAI MOKO“      

2017/ 2018 mokslo metais lopšelis-darželis įsijungė į ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Šį projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

PROJEKTO TIKSLAS:

Žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

UŽDAVINIAI:

 •  plėsti erdvės sąvokas;
 •  lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
 •  gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
 • skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (5 metų) ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

 • auklėtoja metodininkė Reda Papreckienė;
 • vyresnioji auklėtoja Audronė Lukšienė;
 • vyresnioji logopedė Vaida Pleikienė.

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ“  

2016-2017 m. m. mūsų lopšelis-darželis prisijungė prie tarptautinio projekto „Vaiko kelias į gražią kalbą“. Šis projektas jau keletą metų įgyvendinamas daugelyje Lietuvos, keliose Latvijos ir Kaliningrado srities ikimokyklinėse įstaigose. 

PROJEKTO TIKSLAS:

sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo amžiaus (1,5–4 m.) vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

UŽDAVINIAI:

 • Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje;
 • Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę;
 • Siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-logopedas-pedagogai;
 • Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.
 • Sutelkti dėmesį į teigiamas šeimos – vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas;
 • Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant  kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (3 metų) „Naminukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:  

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė;
 • vyresnioji logopedė  Vaida Pleikeinė;
 •  vyresnioji auklėtoja Larisa Šarpanova

LAUKIAMI REZULTATAI:

 • Gerės vaikų bendroji ir smulkioji motorika, kalba.
 • Vaikai geriau artikuliuos garsus, aiškiau kalbės, drąsiau reikš mintis.
 • Lavės vaikų bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.
 • Tėvai plačiau sužinos apie smulkiosios motorikos, girdimojo suvokimo svarbą vaikų kalbai.

PROJEKTO INTERNETINĖ SVETAINĖ  

RESPUBLIKINIS  PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA“    

14721591_1287984134591729_1379284887164018408_n

Lopšelis-darželis nuo 2015-2016 m. m. dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada“. Šis projektas Lietuvoje vykdomas nuo 2008 metų. Jame dalyvauja daugelis Lietuvos švietimo įstaigų.  
PROJEKTO TIKSLAS: Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
UŽDAVINIAI:
 •  suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 •  Telkti bendruomenę įtraukiant į veiklas skirtas vaikų sveikatos ugdymui.
 • Organizuoti įvairius renginius, kurie suteiktų gerų emocijų, aktualios ir naudingos informacijos perdavimą apie sveikatingumą.

PROJEKTO DALYVIAI:

Visos lopšelio-darželio grupės, auklėtojos, kiti įstaigos darbuotojai, tėvai, socialiniai partneriai.

PROJEKTO AMBASADORIUS:

Auklėtoja metodininkė Kristina Vertelienė.

LAUKIAMI REZULTATAI:

 • Turės daugiau žinių apie sveikos mitybos, fizinio aktyvumo naudą sveikatai.
 •  Gerės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

SVEIKATIADOS INTERNETINĖ SVETAINĖ

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,KUBUŠ GAMTOS MYLĖTOJŲ KLUBAS“

      Kiekvieną dieną pasaulis, kuriame mes gyvename, žavi mus savo grožiu. Mus supanti gamta-tai    neįkainojamas turtas, todėl nuo mažens privalome mokyti ją gerbti.

     PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti vaikų sveikatos ir ekologinio ugdymo įgūdžius, žinias bei gebėjimus.

UŽDAVINIAI:

 • ugdyti gebėjimą priimti sveikam augimui palankius sprendimus;
 • skatinti patirtus įspūdžius išreikšti meninėmis priemonėmis, netradiciniais būdais;
 • edukacinėse veiklose bei stiprinti vaikų ekologinį supratingumą;
 • gamtosaugos patirties plėtotę vykdyti tinkamais edukaciniais metodais, tokiais, kaip augalų sodinimas, morkų dienos ar pirmosios pavasario dienos šventimas.PROJEKTO DALYVIAI: Jungtinė ,,Kiškučių“ grupė, ikimokyklinio amžiaus ,,Drugelių“ grupė, auklėtojos, tėveliai, kiti bendruomenės nariai.PROJEKTO DARBO GRUPĖ:
 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė;
 • auklėtoja metodininkė Reda Papreckienė;
 • auklėtoja metodininkė Nijolė Radavičiūtė;
 • vyresnioji auklėtoja Jūratė Rovienė;
 • auklėtoja Ligita Ragauskienė.LAUKIAMI REZULTATAI: Vaikai įgis daugiau žinių apie ekologiją, sveikatą. Vaikai plės žinias apie augalus ir gyvūnus, taip pat kaip elgtis gamtoje, kaip ir kodėl reikia taupyti vandenį, elektrą, rūšiuoti atliekas, saugoti aplinką, gyvūnus bei kitus gamtos turtus. Užduočių knygelėse atliks įvairias užduotis. Mokomoji medžiaga padės vaikus mokyti sveikos mitybos ir gyvensenos. Tėveliai aktyviai jungsis į veiklas. Projektas tęsis iki 2017 m. gruodžio mėnesio.PROJEKTO INTERNETINĖ SVETAINĖ

 

Informacija atnaujinta — 2019/09/16 | << ATGAL

2019 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“