PROJEKTAI

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ ORGANIZUOJAMI PROJEKTAI 2021 M.

 • RESPUBLIKINĖS  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ FOTOGRAFIJŲ PARODOS „TAU GIMTINE, MAŽŲ RANKELIŲ – GRAŽŪS DARBELIAI“. Projekto laikotarpis  2021 m. sausio 4 d. – 2021 m. vasario 12 d. Nuostatai: TAU GIMTINE, MAŽŲ RANKELIŲ-GRAŽŪS DARBELIAI
 • RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO  AMŽIAUS UGDYTINIŲ BEI UGDYTINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, VIRTUALUS KALBOS UGDYMO PROJEKTAS „SEKA PASAKAS VISI, IR MAŽI IR DIDELI“. Projekto laikotarpis 2021 m. vasario 5 d.– 2021 m. balandžio 25 d. Nuostatai: Nuostatai_Seka-pasakas-visi-ir-maži-ir-dideli 2021 02 03

 

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ, „ LAIMINGAS VAIKAS“

 Lopšelis-darželis jau keletą metų sėkmingai vykdo tarptautinį projektą „Vaiko kelias į gražią kalbą, „Laimingas vaikas“. Šis projektas įgyvendinamas daugelyje Lietuvos, keliose Latvijos ir Kaliningrado srities ikimokyklinėse įstaigose. 

PROJEKTO TIKSLAS:

sudaryti palankias sąlygas  vaikų kalbos sutrikimų prevencijos taikymui kalbos ugdyme: ugdyti vaikų kalbą, naudojant inovatyvius (kūrybiškus) metodus.

UŽDAVINIAI:

 • Ieškoti inovatyvių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingo kalbos vystymosi ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje;
 • Mokyti vaikus taisyklingo kalbos garsų tarimo, lavinti smulkiąją ir bendrąją motoriką, ugdyti taisyklingo kvėpavimo įgūdžius, turtinti žodyną ir skatinti kalbos raiškos plėtotę;
 • Siekti glaudaus, efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo santykyje tėvai-logopedas-pedagogai;
 • Ugdyti vaikų gebėjimą išreikšti jausmus, skatinti juos pasitikėti savimi, sudaryti palankias sąlygas teigiamų emocijų išgyvenimui.
 • Sutelkti dėmesį į teigiamas šeimos – vaiko ypatybes, veiklą organizuoti taip, kad ji atitiktų veikloje dalyvaujančių ugdymo dalyvių lūkesčius, poreikius, interesus ir kalbinių gebėjimų lygį, skatintų išgyventi teigiamas emocijas;
 • Stiprinti ir ugdyti vaikų mokymosi motyvaciją taikant  kūrybiškus ugdymo metodus bei sudarant vaikams sąlygas išgyventi sėkmę veikloje.

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (3-4 metų) grupių ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:  

 • direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Poškuvienė;
 • logopedė  Daiva Vertelienė;
 •  auklėtojos:  Larisa Šarpanova, Anželika Dūdienė, Kristina Vertelienė, Sandra Žemaitė, Agnė Balčiūnaitė.

LAUKIAMI REZULTATAI

 • Gerės vaikų bendroji ir smulkioji motorika, kalba.
 • Vaikai geriau artikuliuos garsus, aiškiau kalbės, drąsiau reikš mintis.
 • Lavės vaikų bendravimo su bendraamžiais įgūdžiai.
 • Tėvai plačiau sužinos apie smulkiosios motorikos, girdimojo suvokimo svarbą vaikų kalbai.

Plačiau skaitykite apie projektą: https://sites.google.com/view/pozityvusvaikas/naujienos 

https://www.facebook.com/groups/2060927137456136/


RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS

,,ŽAIDIMAI MOKO“  

Nuo 2017 metų lopšelis-darželis įsijungė į ilgalaikį projektą ,,Žaidimai moko“. Šį projektą organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba.

PROJEKTO TIKSLAS:

Žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

UŽDAVINIAI:

 •  plėsti erdvės sąvokas;
 •  lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
 •  gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
 • skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

PROJEKTO DALYVIAI:

Ikimokyklinio amžiaus (5 metų) ,,Kačiukų“ grupės ugdytiniai, pedagogai, logopedas, tėvai.

PROJEKTO DARBO GRUPĖ:

 • auklėtojos: Reda Papreckienė, Audronė Lukšienė, Justina Jankauskienė, Jūratė Rovienė.
 • logopedė Daiva Vertelienė.

RESPUBLIKINIS  PROJEKTAS ,,SVEIKATIADA“    
Lopšelis-darželis nuo 2017 m.  dalyvauja sveikos gyvensenos ugdymo programoje ,,Sveikatiada“. Šis projektas Lietuvoje vykdomas nuo 2008 metų. Jame dalyvauja daugelis Lietuvos švietimo įstaigų.  
PROJEKTO TIKSLAS: Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
UŽDAVINIAI:
 •  suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą.
 •  Telkti bendruomenę įtraukiant į veiklas skirtas vaikų sveikatos ugdymui.
 • Organizuoti įvairius renginius, kurie suteiktų gerų emocijų, aktualios ir naudingos informacijos perdavimą apie sveikatingumą.

PROJEKTO DALYVIAI:

Visos lopšelio-darželio grupės, auklėtojos, kiti įstaigos darbuotojai, tėvai, socialiniai partneriai.

PROJEKTO AMBASADORIUS:

Auklėtoja metodininkė Kristina Vertelienė.

LAUKIAMI REZULTATAI:

 • Turės daugiau žinių apie sveikos mitybos, fizinio aktyvumo naudą sveikatai.
 •  Gerės bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai.

SVEIKATIADOS INTERNETINĖ SVETAINĖ


 

Informacija atnaujinta — 2021/02/03 | << ATGAL

2023 © Šiaulių l-d „Ąžuoliukas“